۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: