۴.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: