پوستر فیلم سارا

فیلم‌ سینمایی

سارا (۱۳۷۱)

۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰۷۱ رای

منتقدان:

۵.۲

امتیاز دهید:

حسام برای درمان بیماری اش مجبور است به خارج از کشور سفر کند. سارا همسر او مخارج سفر او را تامین می کند، اما می گوید که این پول را از محل ارثیه پدرش به دست آورده است.حسام بهبودی می یابد سارا پنهان از چشم شوهرش با کار سخت و مداوم خیاطی سعی می کند بدهی های خود را پرداخت کند.گشتاسب مردی که به سارا کمک مالی کرده است متهم به جعل اسناد شده است و موقعیت شغلی او در بانک دچار مخاطره می شود و از سارا می خواهد از طریق اعمال نفوذ حسام که حالا رئیس بانک شده است در شغلش ابقاء شود.سارا خود نیز می داند که امضای پدرش در اسناد جعل شده چون خود او امضای پدرش را جعل کرده است. وقتی حسام پی به واقعیت امر می برد...

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

خبرهای مرتبط با فیلم سارا

نظرهای منتشر شده فیلم سارا