کمال مقدم

کارگردان
کمال مقدم کارگردان ایرانی است.

عکس‌های کمال مقدم

پشت صحنه فیلم «کادون»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بچه های پایین شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کادون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت سارا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه نشین
۱۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما