ژاله شعاری

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مرد دو هزار چهره
۸.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر فصل باران های موسمی
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر دوزخ، برزخ، بهشت
۵ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر پابرهنه در بهشت
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۸۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر دیدار
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما