فروغ فروهیده

نویسنده
فروغ فروهیده نویسندگی مجموعه تلویزیونی" هفت سنگ" را برعهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هفت سنگ
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه ای با من است
۴.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقت طلایی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما