گیتی مرتضوی

نویسنده
گیتی مرتضوی نویسندگی مجموعه تلویزیونی" همه بچه های من" را برعهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما