محمدرضا فاضلی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
محمدرضا فاضلی متولد 1314 تهران است. وی فعالیت سینمایی را سال 1340 با بازی در فیلم «خانم عوضی گرفتی» به کارگردانی حسین مدنی آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خانم عوضی گرفتین
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طلاق
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ببر رینگ
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم زیر پای من
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن وحشی وحشی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رنگین کمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ماشین مشتی ممدلی
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آب توبه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غلام زنگی
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی فرنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پیش کسوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سنگ
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راننده ی سربلند
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آتش جنوب
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هم قسم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مغربی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مصطفی لره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور ما در کراچی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خیالاتی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر علی سورچی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خردجال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اتل متل توتوله
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نامادری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ضرب شست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان شهر ما
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسیر رودخانه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرکش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دزد شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر با معرفت ها
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماشین مشتی ممدلی
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آب توبه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی فرنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پیش کسوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مغربی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مصطفی لره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خردجال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماشین مشتی ممدلی
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آب توبه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی فرنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پیش کسوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مغربی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مصطفی لره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور ما در کراچی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان شهر ما
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهارچرخ
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کنکوری ها
۴.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر رانت خوار کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص در غبار
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور ما در کراچی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جنوبی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رانندگان جهنم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ماشین مشتی ممدلی
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آب توبه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی فرنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پیش کسوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مغربی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مصطفی لره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر از صمیم قلب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر از صمیم قلب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما