۸.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۰۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: