میرحسین معلومی

بازیگر
میرحسین معلومی سال 1325 در شهر رشت متولد شد. بازی در تئاتر را از دوران تحصیل و بازی در سینما را از سال 1354 با «مرد ناآرام» کاری از «سیروس قهرمانی» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تا صبح
۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیدار در سپیده دم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تلکس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وعده دیدار
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آخر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب سیاوش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خاله سارا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صبحگاه خونین
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آوایی در گلستان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین ملائک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پایان نامه
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شب بخیر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه در خاک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بالاتر از خطر
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سازمان 4
۹.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پلاک
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوچ
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناآرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما