ندا نصر

طراح لباس
ندا نصر طراح لباس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر افعی تهران
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر و صدا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تفریق
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بندربند
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ بازی
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۸۶ رای

امتیاز شما