ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

اتیین دریکاد

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیاتیین دریکاد
درباره مناتیین دریکاد تهیه کننده است. او تهیه فیلم «زغال»(The charcoal) ساخته اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﻧﺻف را که محصول مشترک فرانسه و ایران در سال 2019 است، برعهده داشت.

فیلم‌های اتیین دریکاد

تهیه کننده(1 فیلم)