خزر معصومی

بازیگر

عکس‌های خزر معصومی

خزر معصومی در فیلم رنگ ارغوان
خزر معصومی در فیلم رنگ ارغوان
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر یک مشت پر عقاب
۳.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر باغهای کندلوس
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما